Kul, kultur och hälsa på hjul!

Styrelse & Stadgar

Nya styrelsen: Gunilla D, Kurt, Gunilla T, Monika, Ingalill, Bo och Margareta

Styrelse

Verksamheten bedrivs ideellt. Medlemsavgifterna används till utflyktsarrangemang, administration av hemsida, tryckt informationsmaterial och telefonkostnader.
Styrelsen består 2024 av 7 personer.

Gunilla Tüksammel         Ordförande

Kurt Karlson                      kassör

Ingalill Evertsson             sekreterare

Gunilla Dahlberg                ledamot

Bo Stegmann                     ledamot

Margareta Thorhagen     ledamot

Monika Aalerud                 ledamot

Gunnar Bahlenberg           revisor

Ami Björnsdotter              revisorsuppleant

Inger Sjösten                     valberedning – sammankallande

Barbro Ohlsson                  valberedning

Milo Norin                             valberedning

Senast under mars månad hålls årsmöte för föreningens medlemmar. Årsmötesprotokoll får du som är medlem i Pinglorna.

Org.nr, adress och hemort

Föreningens organisationsnummer är 802450-1358.

Föreningens adress är Pinglorna c/o Kurt Karlsson, Landsvägen 71, 172 65 Sundbyberg.

Föreningen har Stockholm som hemort.

Stadgar

Syfte

Pinglorna, Cykelförening för pensionärer, skall vara en pensionärernas gemenskap för regelbunden och lustbetonad motion genom cykling och vandring. Verksamheten bedrivs i form av cykelutflykter varje vecka mellan april och oktober samt vandringar, träffar och kulturaktiviteter resten av året. Pinglorna är en ideell förening med Stockholm som hemort.

Medlemskap

Var och en som betalat årsavgiften är medlem.  Styrelsen äger dock rätt att utesluta medlem som genom olämpligt uppträdande eller uttalande skadar föreningens verksamhet och syfte. Endast medlemmar har rösträtt på årsmötet. Hedersmedlem behöver inte betala årsavgift.

Verksamhetsperiod

Verksamhetsperiod är kalenderåret.

Årsmöte

Årsmöte ska äga rum senast i mars månad varje år. Kallelse till årsmöte skall skickas ut minst tre veckor innan. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse för det gångna året samt revisionsberättelse ska delges medlemmarna senast vid årsmötet. Då ska fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året behandlas.Styrelsen ska ha förberett förslag till mötesordförande och sekreterare för årsmötet. Alla röstberättigade medlemmar har rätt att framföra förslag rörande föreningens verksamhet (motionsrätt). För att en motion ska kunna behandlas på årsmötet måste den vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Årsmötet kan utse hedersmedlemmar.

Medlemsmöten

Styrelsen kan kalla till extra medlemsmöte. Kallelsen skall då utfördas minst tre veckor i förväg. Röstberättigad är endast medlem som då betalat årsavgiften.

Styrelse

Består av minst fem och högst sju personer som utses av årsmötet. Mandatperioden för ordföranden är ett år och för övriga ledamöter två år. För att skapa kontinuitet väljs halva styrelsen vartannat år. Ordföranden väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter deltar i omröstning. Minst fyra protokollförda sammanträden ska hållas varje år.

Valberedning

Årsmötet utser tre personer att utgöra valberedning fram till nästa årsmöte. En av dem ska utses till sammankallande.Å medlemmarnas vägnar tar de inför nästa årsmöte fram förslat till personval. Det gäller val av ordförande, styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant.

Ekonomi

Medlemsavgift för nästkommande år beslutas av årsmötet. Föreningen drivs inte i vinstsyfte, men ekonomin planeras så att det finns ett mindre reservkapital för kommande ändamål. Utflykter, möten och andra aktiviteter skall normalt vara ekonomiskt självbärande eller lämna ett mindre överskott. Frågor om avgifter beslutas av styrelsen med beaktande av ovanstående. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift. Föreningens organisationsnummer är 802450-1358.

Firmateckning

Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Styrelsen kan även utse annan person att vara firmatecknare.

Ändring av stadgar

Ändring av stadgar kan beslutas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Förslag till ändringar av stadgar skall skickas till medlem samtidigt som kallelse till årsmöte.

Föreningens upphörande

Föreningens upphörande  beslutas av årsmötet. Om det finns kvarstående kapital sedan skulder betalats och om verksamheten fortsätter i annan form, kan kapitalet flyttas över till den ändrade verksamheten. Om föreningen läggs ner och verksamheten upphör skänks kvarvarande kapital till lämpligt ändamål enligt styrelsens beslut.

Dessa stadgar har fastställts föreningen Pinglornas årsmöte 2020-02-12

Kontakt

Är du nyfiken på våra aktiviter och intresserad
av att bli medlem? Kontakta oss då på:

Email: pinglorna.net(snabelA)gmail.com

År 2024

Alltid på en onsdag