banner

Styrelse & Stadgar                 

 

          Kajsa, Tiina, Britt-Marie, Gunilla T, Agneta, Gunilla D och Torborg

Styrelse

Verksamheten bedrivs ideellt. Medlemsavgifterna används till utflyktsarrangemang, administration av
hemsida, tryckt informationsmaterial och telefonkostnader.
Styrelsen består 2019 av 7 personer.

Tiina Kruusmägi              ordförande

Agneta Alzén                   vice ordförande

Torborg Svärd                 sekreterare

Gunilla Tüksammel          kassör

Kajsa Hallgren                 ledamot

Britt-Marie Gunnarsson   ledamot

Gunilla Dahlberg             ledamot

 

Rosemarie Andersson     revisor

Ami Björnsdotter              revisiorsuppleant

Ingegärd Palmqvist          valberedning -sammankallande

Yvonne Lagergren           valberedning

Marketta Kulju-Guevara   valberedning

 
Senast under mars månad hålls årsmöte för föreningens medlemmar. Årsmötesprotokoll
får du som är medlem i Pinglorna.

Stadgar

Syfte

Pinglorna, Cykelförening för pensionärer,  skall vara en pensionärernas gemenskap för regelbunden och lustbetonad motion genom cykling.  Verksamheten bedrivs i form av cykelutflykter varje vecka mellan april – oktober samt regelbundna kulturaktiviteter och träffar resten av året.

Medlemskap

Var och en som betalat årsavgiften är medlem.  Styrelsen äger dock rätt att utesluta medlem som genom olämpligt uppträdande eller uttalande anses skada föreningens verksamhet och syfte.

Verksamhetsperiod

Kalenderår

Styrelse

Består av minst fem och högst sju personer som utses av årsmötet.  Mandatperioden för ordföranden är ett år och för övriga ledamöter två år.  För kontinuitet väljs halva styrelsen vartannat år.  Ordföranden väljs av årsmötet.  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter deltar i omröstning.  Minst fyra protokollförda sammanträden hålls varje år.

Årsmöte

Avhålls senast mars månad varje år.  Kallelse till årsmöte skall utsändas minst tre veckor i förväg.  Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna året delges medlemmarna senast vid årsmötet.  Vid detta föreläggs revisionsberättelse och behandlas frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

Valberedning

Årsmötet utser två personer att utgöra valberedning för styrelsevalet vid nästa årsmöte.  Valberedningen förelägger nästa årsmöte namnförslag för den del av styrelsen som skall väljas, revisorer, ordförande och sekreterare för årsmötet samt justeringspersoner för årsmötesprotokollet.

Ekonomi

Medlemsavgift fastställs av årsmötet.  Föreningen drivs inte i vinstsyfte, men ekonomin planeras så att ett mindre reservkapital uppstår för kommande ändamål.  Möte och andra aktiviteter skall normalt vara ekonomiskt självbärande och bör lämna ett mindre överskott. Frågor om avgifter beslutas av styrelsen med  beaktande av ovanstående.

Firmateckning

Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var för sig.  Styrelsen kan även utse annan person att teckna föreningens firma.
 

Föreningens upphörande

Beslutas av årsmöte eller särskilt föreningsmöte.  Om verksamheten fortsätter i annan form, överflyttas eventuellt kvarstående kapital (sedan skulder betalats) till den ändrade verksamheten.  Om föreningen läggs ner och verksamheten upphör, skänks kvarvarande kapital till lämpligt ändamål enligt styrelsens beslut.
 
Dessa stadgar har fastställts vid konstituerande möte 2011-02-16
 

Program

04 mars BROMMAPLAN - EKERÖ - KLARA MÄLARSTRAND
11 mars LÅNGÄNGENS NATURRESERVAT
18 mars DJURGÅRDSBRUNNSVIKEN RUNT

 


 

Kontakt   

Är du nyfiken på våra aktiviter och intresserad
av att bli medlem? Kontakta oss då på:

Email: pinglorna.net@gmail.com

 

 

Eller telefon: 073-733 01 12

 


 

 

 

 

 

 

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies